باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
دوشنبه ۱۶ مهٔ ۲۰۲۲
Monday, May 16, 2022

دسته بندی ها :
دانش و فناوری
ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد
به مناسبت روز جهانی معلولین از پانزده توانخواه موفق دیار ۱۵ خرداد تجلیل شد.
سازمان بهزیستی کشورسازمان بهزیستی کشور
۳ دسامبر ۲۰۲۱
ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران، در این تقدیر که در حاشیه مراسم روز مجلس در ورامین انجام شد، نماینده مردم دشت ورامین در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ورامین و مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و امام جمعه موقت از این توانخواهان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل نمودند.

ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد ورامین| تقدیر از ۱۵ توانخواه دیار پانزده خرداد