باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
چهارشنبه ۱۲ مهٔ ۲۰۲۱
Wednesday, May 12, 2021

دسته بندی ها :
جامعه
تعداد اعضای شوراها در شهر و روستا چقدر است؟
وزارت کشور در قالب فیلم هایی کوتاه با هدف آشنایی با قانون شوراها به تشریح این قانون پرداخته است.
خبرگزاری ایسناخبرگزاری ایسنا
۱۸ آوریل ۲۰۲۱
تعداد اعضای شوراها در شهر و روستا چقدر است؟

به گزارش ایسنا، در ۶۰ ثانیه های های آموزشی ۱۴۰۰ (قسمت هشتم: تعداد اعضای شوراها) که بر روی پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شده آمده است: تعداد اعضای شوراها بر اساس مواد ۴ و ۶ قانون شورا به شرح ذیل است:

روستا:

تا۱۵۰۰ نفر؛ ۳نفر عضو شورا

بیش از ۱۵۰۰ نفر؛ ۵ نفر عضو شورا

شهر:

تا ۵۰۰۰۰ نفر؛ ۵ نفر عضو شورا

۵۰۰۰۰ نفر تا ۲۰۰۰۰۰ نفر؛ ۷ نفر عضو شورا

۲۰۰۰۰۰ نفر تا ۵۰۰۰۰۰ نفر؛ ۹ نفر عضو شورا

۵۰۰۰۰۰ نفر تا ۱۰۰۰۰۰۰ نفر؛ ۱۱ نفر عضو شورا

۱۰۰۰۰۰۰ نفر تا ۲۰۰۰۰۰۰ نفر؛ ۱۳ نفر عضو شورا

بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ نفر؛ ۱۵ نفر عضو شورا

برای تهران نیز ۲۱ عضو اصلی شورا در نظر گرفته شده است.ملاک تشخیص جمعیت آخرین سرشماری نفوس و مسکن خواهد بود. مدت فعالیت منتخبین مردم در شوراها ۴ سال است.

انتهای پیام