باخبران:

دقایقی پیش، فالکون هوی، راکت حامل رودستر ایلان ماسک با موفقیت
به فضا پرتاب شد و بوسترهای استیج نخست این راکت نیز در سطح زمین
فرود آمدند.