باخبران:

شناخت عادات زمانی خواب و سیکل انرژی، به شما کمک می‌کند
برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مؤثرتری برای کارهای شخصی و وظایف
شغلی‌تان داشته باشید.