باخبران:

استعفا دادن در شرایطی، بهترین گزینه به‌نظر می‌رسد. اما مواردی
نیز وجود دارند که با استعفا دادن تنها به ضرر خود عمل کرده‌اید.