باخبران:

از نشانه‌های مربوط به فرسودگی و اختلال در کار گروهی و بازده
افراد، باید آگاه باشیم و برای بهبود آن تلاش کنیم.