باخبران:

کنجکاوی، جدیدترین مریخ‌نورد ناسا است که در سال ۲۰۱۲ به فضا
پرتاب شد و قرار بود برای کم‌تر از دوسال، در مریخ حضور داشته
باشد.