باخبران:

شباهنگ درخشان‌ترین ستاره‌ی آسمان است که شدت نور آن باعث شده تا
یک خوشه‌ی ستاره‌ای که به تازگی شناسایی شده است، هزاران سال از
دید انسان‌ها مخفی بماند.