باخبران:

سامسونگ طی هفته جاری با برگزاری کنفرانس بزرگ خاورمیانه و شمال
آفریقا از چشم‌انداز خود در حوزه اینترنت اشیا با هدف همکاری
نوآورانه و هدفمند در راستای خلق تجربه‌ای روان، هماهنگ و هوشمند
برای ساده کردن زندگی مصرف‌کنندگان رونمایی کرد.