باخبران:

دیدن – ۲۰۱۷-۱۰-۱۲ ۰۱:۱۵:۰۴

شعر طنز و سوژه مخصوص زنان متاهل

شعر طنز و سوژه مخصوص زنان متاهل 

برای بانو هایي که متاهل میباشند یک شعر
طنز
جمع آوری کرده ایم که صرفا جنبه فان
و خنده دارد و می‌توانید شما هم مانند ما
بخندید و خوشحال شوید.

 

باز
شوهر
بی بهانه
با ادایی کودکانه

هیکل چون استوانه
می‌کند غر غر به منزل

یادم آید روز اول
گردنِش کج, دست
و پا شل

پیش بابا موش می شد
سرخیش تا
گوش
می شد

دختری افتاده بودم
مهربان و ساده بودم

نرم و نازک
خوشحال و چابک

چشمهایم همچو آهو
عطر موهایم چو شب بو

می شنیدم از لب او
حرفهایی همچو جادو

من غلام منزل زادت
جان دهم هر دم به یادت

گر نیایی منزل ي من
می گریزد روحم از تن

بعد از آن گفتار خوشگل
خام گشتم من همانجا

شد به پا جشنِ عروسی

کیک
و شام و دیده بوسی

بعد از آن دیگر ندیدم
هرگز آن اوقاتِ بی غم

قسمتم یک مرد جانی
مقداری لوس و روانی

بی اراده همچو یابو!
پرخور و خودخواه و پر رو

بشنو از من جان خواهر
هر که کرد این دورهِ شوهر

خاک بر سر گشت و حیران
شد پشیمان,شد پشیمان, شد پشیمان !!!!

 

 

شما در حال مشاهده دیدن – ۲۰۱۷-۱۰-۱۲ ۰۱:۱۵:۰۴ می باشید.