باخبران:

تقریبا همه فکر می کنیم برون‌گراها رهبران آینده هستند، اما
تحقیقات نشان می‌دهند درون‌گراها می‌توانند رهبران بهتری باشند.